DR.Pinyo Hunsaiarupan

 医疗团队     |      2019-07-12 21:34

平优医生DR.Pinyo Hunsaiarupan 
专科:妇产科,生殖医学科          
学历:1987年泰国陆军总医院附属学院医学学士                
执业经历:1993年,泰国妇产科专家                
2000年,泰国生殖医学科专家                
就职医院:Jettanin试管婴儿专科医院、SUPERIOR、A.R.T生殖中心